Mühasibat uçotu üzrə təlimlər

 1. Mühasibat uçotu haqqında anlayış. Müəssisədə sənəd dövriyyəsi. Təsərrüfat vasitələrinin tərkibi.
 2. Mühasibat balansının quruluşu. Mühasibat quruluşunun hesablar sistemi. Hesabların təsnifatı. Hesablar planı.
 3. Debet və Kredit anlayışı. Gəlir və xərclərin ilkin əks olunması.
 4. Hazır məhsul mallar və satış. Məhsulların maya dəyərinin hesablanması.
 5. Qısa müddətli aktivlər. Kassa, bank, avans hesabları və onlarla hesablaşmalar.
 6. Uzun müddətli aktivlər. Bank kreditləri və Depozitlər.
 7. Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər.
 8. Əmək haqqının və digər ödənişlərin hesablanması.
 9. Gələcək dövrün gəlirləri və xərcləri, təxirə salınmaış vergi.
 10. Hesabatlıq.
 11. Vergi növləri. Sadələşdirilmiş vergi, Mənfəət vergisi, ƏDV, Gəlir vergisi, Əmlak vergisi.
 12. Vergi hesabatlığı.
 13. 1c proqramı.